FI  |  EN

FI  |  EN

Portugalin EU-puheenjohtajakausi käynnistyi, ja sen toimet painottuvat Euroopan elpymiseen

3.2.2021

Portugali aloitti puolivuotisen puheenjohtajakautensa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana vuoden 2021 alussa. Puheenjohtajakauden ydintavoitteena on vahvistaa Euroopan selviytymiskykyä ja kansalaisten luottamusta eurooppalaiseen sosiaalimalliin, sekä edistää yhtenäisempää unionia, joka kykenee koordinoimaan kriisistä toipumista.

 Puheenjohtajakaudelle on määritelty kolme painopistettä, jotka ovat:

  1. Euroopan elpymisen edistäminen ilmaston ja digitaalisten siirtymien avulla
  2. Euroopan unionin sosiaalisen pilarin toteuttaminen keskeisenä osallistavana tekijänä digitaalisessa siirtymävaiheessa
  3. Vahvistetaan Euroopan strategista itsemääräämisoikeutta, joka pitää sen avoimena maailmalle.


Näitä painopisteitä tullaan toteuttamaan viidellä toimintalinjalla, jotka ovat Selviytymiskykyinen Eurooppa, Vihreä Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa, Sosiaalinen Eurooppa ja Globaali Eurooppa.

Selviytymiskykyinen Eurooppa -toimintalinjan kautta edistetään Euroopan elpymistä, yhteenkuuluvuutta ja arvoja

Toimintalinja tähtää talouden, teollisuuden ja työllisyyden kehittämiseen uusien rahoitusmekanismien käyttöönoton avulla (monivuotinen rahoituskehys (MFF) sekä Next Generation EU -elpymisväline). Toisena toimintalinjan keskeisenä sisältönä on työ oikeusvaltion ja demokratian tukemiseksi, sekä taistelu kaikenlaista syrjintää ja terrorismia vastaan. EU:n ulkoisen riippuvuuden vähentäminen hyödykkeistä ja kriittisistä teknologioista sekä unionin kriisinhallintajärjestelmän vahvistaminen lukeutuvat myös puheenjohtajakauden keskeisiin tavoitteisiin. Lisäksi Portugalin kaudella neuvotellaan EU:n uusi maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus, jotta laittoman maahanmuuton sijaan jatkossa tapahtuisi enemmän laillista maahanmuuttoa, ja ihmisoikeudet toteutuisivat maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa nykyistä paremmin.

Vihreä Eurooppa -toimintalinja edistää EU:n ilmastojohtajuutta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja kestävä kasvu tullaan asettamaan etusijalle kaikessa politiikassa, kuten talouden elvyttämisessä. Lisäksi agendalla on eurooppalaisen ilmastolain hyväksyminen ja työ sen eteen, että Euroopasta tulisi ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Toimintalinja korostaa valmiuksien lisäämistä sopeutumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, ja tarvetta neuvotella uusi sekä aiempaa kestävämmälle pohjalle rakentuva sopimus yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta. Huomion kohteena ovat myös merten luonnonvarojen suojelun ja kestävän käytön edistäminen sekä yhteisen meri- ja kalastuspolitiikan toteutuksen aiempaa tiiviimpi koordinointi. 

Digitaalinen Eurooppa -toimintalinja nopeuttaa digitaalista muutosta kansalaisten ja yritysten hyödyksi

Toimintalinja korostaa digitaalisen siirtymän hyödyntämistä talouden nousukauden vauhdittajana, ja nimeää keskeiseksi pyrkimykseksi Euroopan digitaalisen innovaatiojohtajuuden. Informaation hyödyntämistä kansalaisten ja talouden palveluksessa halutaan lisätä, huomioiden demokraattisen, avoimen ja kestävän yhteiskunnan arvot. Osana tätä tavoitetta mainitaan eurooppalaisen digitaalisen identiteetin luominen. Puheenjohtajakaudella halutaan edistää työntekijöiden digiosaamisen kehittämistä ja etäopetuksen huomioimista osana elinikäistä oppimista. Toimintalinjan tavoitteisiin kuuluvat myös julkishallinnon nykyaikaistaminen tekoälyn avulla sekä avaruusdatan ja -teknologian käytön lisääminen yrityksissä ja julkishallinnossa. 

Sosiaalinen Eurooppa -toimintalinja edistää Euroopan sosiaalista mallia 

Sosiaalinen Eurooppa ?toimintalinja korostaa Euroopan sosiaalisen mallin edistämistä, ja kansalaisten luottamuksen vahvistamista kriisistä toipumiseen sekä ilmastonmuutoksen ja digitaalisen siirtymän kohtaamiseen. Puheenjohtajakaudella tullaan työskentelemään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin käytännön toteutuksen eteen, sekä käymään keskusteluja työelämän tulevaisuudesta ja digitaalitalouteen soveltuvan osaamisen kehittämisestä. Tavoitteisiin kuuluu sukupuolten tasa-arvoon sekä syrjinnän, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen tähtäävien politiikkojen entistä parempi huomiointi. Lisäksi tavoitteena on tukea jäsenmaiden terveyspalveluiden valmiutta tehdä keskinäistä yhteistyötä ja vastata kansanterveyteen kohdistuviin uhkiin. 

Globaali Eurooppa -toimintalinja edistää Euroopan avoimuutta maailmalle 

Toimintalinjan mukaan alkaneella puheenjohtajakaudella sitoudutaan monenvälisyyteen ja EU:n geopoliittiseen asemointiin globaalina toimijana. Tuloskeskeisiä kehityskumppanuuksia ja keskustelua inhimillisen kehityksen tilasta tullaan jatkamaan, ja EU:n johtajuutta tullaan vahvistamaan avoimen ja säännellyn kansainvälisen kaupan järjestelmää tukemalla. Hyvien kumppanuussuhteiden kehittämistä jatketaan erityisesti Afrikan unionin, Välimeren eteläpuolisten maiden, Latinalaisen Amerikan, Yhdysvaltojen ja Intian kanssa. Etusijalle asetetaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kattava ja tasapainoinen tuleva kumppanuus, jossa EU:n ja sen jäsenvaltioiden edut toteutuvat. Myös tärkeiden merialueiden, kuten Guineanlahden ja Atlantin, turvallisuutta tullaan edistämään ajantasaiseen arviointiin perustuen.

Lisätietoja:
Portugalin puheenjohtajakauden verkkosivut