FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on käynnistänyt EU:n missiot keskeisiin haasteisiin vastaamiseksi

30.9.2021

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n missioita koskevan tiedonannon ja käynnistänyt viisi uutta EU:n missiota, joiden tavoitteena on lisätä innovatiivista yhteistyötä ihmisten elämän parantamiseksi Euroopassa ja muualla maailmassa. EU:n missioiden tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja ne vastaavat suuriin haasteisiin terveys-, ilmasto- ja ympäristökysymyksissä.

Viiden mission avulla etsitään vuoteen 2030 mennessä ratkaisuja seuraaviin maailmanlaajuisesti keskeisiin haasteisiin:

  1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: tuetaan vähintään 150 Euroopan alueen ja yhteisön siirtymää ilmastonmuutoksen kestävyyteen vuoteen 2030 mennessä.
  2. Syöpä: parannetaan yli kolmen miljoonan ihmisen elämää ehkäisemällä ja hoitamalla syöpäsairauksia, pidentämällä potilaiden elämää ja parantamalla heidän elämänlaatuaan yhdessä EU:n syöväntorjuntasuunnitelman kanssa vuoteen 2030 mennessä.
  3. Parannetaan valtamerten ja merten tilaa vuoteen 2030 mennessä.
  4. Luodaan vuoteen 2030 mennessä 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia.
  5. Euroopan maaperäsopimus: luodaan 100 elävää koealuetta ja esimerkkitapausta johtamaan maaperän tervehdyttämistä vuoteen 2030 mennessä.

 

Missiot ovat Horisontti Eurooppa -puiteohjelman mukanaan tuoma uusi EU:n toiminnan konsepti, jolla tuetaan usean komission yksikön voimin tutkimusta, joilla pyritään saamaan tuloksia komission keskeisten prioriteettien edistämiseksi. Tarkoituksena on löytää ratkaisuja nykyajan mittaviin haasteisiin tutkimus- ja innovointihankkeiden, toimintapoliittisten ohjaustoimien ja lainsäädäntöaloitteiden avulla. Missioiden tarkoituksena on saavuttaa määrätyssä aikataulussa konkreettisia tavoitteita, joilla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus. Ne yhdistetään uudenlaisiin hallinnointi- ja yhteistyömuotoihin ja uuteen tapaan osallistaa kansalaisia.

Missioilla tuettavia komission prioriteetteja ovat esimerkiksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Euroopan digitaalisia valmiuksia koskeva tavoite, EU:n syöväntorjuntasuunnitelma, ihmisten hyväksi toimiva talous ja uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite. Esimerkiksi ilmastomissio on jo konkreettinen osa EU:n uutta strategiaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, syöpämissio on osa EU:n syöväntorjuntasuunnitelmaa ja maaperämissio on EU:n maaseutualueita koskevan pitkän aikavälin vision kärkihanke.

EU:n missioiden julkistamisen myötä niiden täysipainoinen toteutusvaihe on käynnistynyt. 16. kesäkuuta julkaistuun ensimmäiseen Horisontti Eurooppa -työohjelmaan sisältyy joukko toimia, jotka luovat pohjat missioiden käytännön toteutukselle. Työohjelmaa päivitetään ennen vuoden loppua tutkimus- ja innovaatiolinjauksella. Samanaikaisesti missioissa luodaan yhteyksiä osallistuviin alueisiin, kaupunkeihin ja organisaatioihin sekä kansalaisiin.

 

Lisätietoja:
Komission tiedote
Kysymyksiä ja vastauksia: EU:n missiot
EU:n missioita koskeva tiedonanto
EU:n missioiden verkkosivusto