FI  |  EN

FI  |  EN

EN

Komission puheenjohtaja esitteli unionin tila -puheessaan seuraavan vuoden poliittiset suuntalinjat

17.9.2021

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti 15.9.2021 Euroopan unionin tilaa koskevan vuosittaisen puheensa, jossa esiteltiin komission keskeiset poliittiset suuntalinjat tulevalle vuodelle. Puheen keskiössä olivat muun muassa terveysuhkiin varautuminen, digitaalisen suvereniteetin lisääminen, EU:n globaalit toimet ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä Euroopan nuorten osallisuuden tukeminen.

 

Koronapandemian taltuttaminen ja tuleviin terveysuhkiin varautuminen

Puheessa nostettiin esiin Euroopan  toimet pandemian hillitsemiseksi, kuten EU:n koronatodistusten ja rokotestrategian käyttöönoton nopealla aikataululla. Komissio aikoo panostaa maailmanlaajuisten rokotustoimien nopeuttamiseen muun muassa lahjoittamalla kehittyville maille 200 miljoonaa rokoteannosta vuoden 2022 puoliväliin mennessä. EU on perustamassa uutta terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaista (European Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA) osana toimia, joilla vahvistetaan terveysuhkiin ja tuleviin pandemioihin varautumista lisäämällä Euroopan terveysviranomaisten toiminnan koordinaatiota.

 

Investoinnit talouteen ja digitaalisen osaamisen kehittämiseen

Puheessa nostettiin esiin EU:n elpymisvälineen avulla toteutetut tukitoimet. Välineellä toteutetaan investointeja, joilla tuetaan sekä lyhyen aikavälin taloudellista elpymistä että luodaan pitkän aikavälin rakenteellisia uudistuksia. Komissio tulee käynnistämään lisäksi taloudellisen ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelun, jotta talouspolitiikan jatkon osalta päästäisiin sopimukseen vielä nykyisen komission toimikaudella, joka jatkuu vuoteen 2023.

Komissio korostaa EU:n digitaalisen osaamisen kehittämistä ja eurooppalaisen digitaalisen teknologiatuotannon kasvattamista. Komissio aikoo esittää uuden mikrosiruja koskevan EU-säädöksen, jonka tarkoituksena on parantaa sirujen saatavuutta ja eurooppalaisen siruekosysteemin luomisen kautta edistää EU:n asemaa kilpailussa digitaalisen teknologian johtoasemasta.

 

Euroopan nuorten teemavuosi 2022

Komissio ehdottaa vuoden 2022 olevan Euroopan nuorten teemavuosi. Teemavuonna nuoret tullaan ottamaan mukaan Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskusteluun. Lisäksi Von der Leyen esitteli uuden ALMA-ohjelman, jolla tarjotaan koulutuksen ulkopuolella oleville eurooppalaisille nuorille mahdollisuus saada työkokemusta toisessa EU-jäsenmaassa.

 

Lisää tukea ilmastotoimille kansainvälisen yhteistyön ohella

Komissio korosti Euroopan olevan ensimmäinen suurtalousalue, joka on esittänyt kattavaa lainsäädäntöä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, viitaten kesällä julkistettuun Fit-for-55 -pakettiin. Puheessa mainittiinkomission ehdottama uusi sosiaalinen ilmastorahasto, jonka tarkoituksena on tukea vihreää siirtymää oikeudenmukaisella tavalla. Oikeudenmukaisen siirtymän lisäksi EU aikoo tukea rahallisesti kehittyvien maiden ilmastotoimia ja kaksinkertaistaa biodiversiteetin suojeluun varaamansa rahoituksen.

 

Eurooppalaiset arvot ja kansalaisten oikeudet ja vapaudet

Komissio nosti esiin tarpeen suojella uhattuna olevia yhteisiä eurooppalaisia demokratian ja oikeusvaltion arvoja. Joissain jäsenmaissa tapahtunut oikeusvaltion heikkenemiseen johtava kehitys pyritään katkaisemaan lisäämällä komission laatimiin oikeusvaltiokertomuksiin konkreettisia suosituksia jäsenvaltioille vuodesta 2022 alkaen. Komissio ehdottaa myös uuden lainsäädännön laatimista naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Lisäksi komissio tule esittämään ehdotuksen tiedotusvälineiden vapautta koskevasta laista, jotta lehdistönvapaus ja median edustajien toimintavapaus voidaan taata.

 

Lisätietoja:
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin unionin tila -puhe 15.9.2020

Unionin tila: Polku digitaaliselle vuosikymmenelle – Kysymyksiä ja vastauksia