FI  |  EN

FI  |  EN

EU lisää sitoutumistaan vihreämmän, vakaamman ja vauraamman arktisen alueen luomiseksi

14.10.2021

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan komissio ovat esittäneet lähestymistapansa EU:n vahvempaan sitoutumiseen rauhanomaisen, kestävän ja vauraan arktisen alueen luomiseksi. Arktinen alue on Euroopan unionille keskeinen strateginen alue, joka on ilmastonmuutoksen, raaka-aineiden saatavuuden ja geostrategisten kysymysten keskiössä. Tiedonannossa esitetään vastauksia näihin geopolitiikkaan, ympäristöön, talouteen, turvallisuuteen ja sosiaalipolitiikkaan liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tiedonannolla edistetään kumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta arktisella alueella keskeiset haasteet voidaan voittaa kestävien lähestymistapojen avulla.

EU perustaa Grönlantiin Euroopan komission toimiston, jonka tehtävänä on nostaa arktisten asioiden profiilia EU:n ulkosuhteissa. EU:n rahoitusta suunnataan myös arktisen alueen vihreän siirtymän edistämiseen, mikä hyödyttää arktisten alueiden väestöjä.

Ilmastonmuutos on arktisen alueen suurin uhka, ja arktisen alueen lämpenemisellä on valtava vaikutus muuhun maailmaan. EU on julistautunut maailmanlaajuiseksi ilmastojohtajaksi, ja arktisen alueen lämpenemisen ehkäisemisen edellyttämien kiireelliset ilmastotoimet kuuluvat arktisen tiedonannon keskeisiin sisältöihin. Lisäksi tiedonannossa vaaditaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssia (COP26) edeltävänä EU:n julkilausumana arktisten alueiden öljy-, hiili- ja kaasuvarantojen jättämistä koskemattomiksi maailmanlaajuisten ilmastotoimien tukemiseksi.

EU:n arktisen alueen sitoutumisen ytimessä ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelma sekä EU:n uusi kestävän sinisen talouden lähestymistapa, jota tuetaan tieteen, innovaatioiden ja alueellisten investointien avulla.

EU vahvistaa arktista sitoutumistaan seuraavilla keskeisillä tavoitteilla:

  • Edistetään rauhanomaista ja rakentavaa vuoropuhelua ja kansainvälistä yhteistyötä, jotta arktinen alue pysyy turvallisena ja vakaana. Vuoropuhelua lisätään nostamalla arktisia asioita enemmän esiin ulkoisissa yhteyksissä, tehostamalla alueellista yhteistyötä ja ennakoimalla uusia turvallisuushaasteita.
  • Toteutetaan voimakkaita toimia ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen aiheuttamisen ekologisten, sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten vaikutusten torjumiseksi. Arktisen alueen kestävyyttä parannetaan ympäristölainsäädännöllä, yhtenäisillä toimilla mustan hiilen syntymisen ja ikiroudan sulamisen estämiseksi sekä painostamalla öljy-, hiili- ja kaasuvarantojen jättämistä koskemattomiksi myös arktisilla alueilla.
  • Tuetaan arktisten alueiden kokonaisvaltaista, osallistavaa ja kestävää kehitystä niiden nykyisten asukkaiden ja tulevien sukupolvien hyväksi. Erityisen tuen kohteena ovat alkuperäiskansojen tarpeet, naiset ja nuoret, sekä tulevaisuuteen suuntautuviin työpaikkoihin investointi, sininen talous mukaan lukien.

 

EU:lla on perustavanlaatuinen pyrkimys tukea monenvälistä yhteistyötä arktisella alueella. EU tekee arvojensa ja periaatteidensa pohjalta yhteistyötä kaikkien keskeisten kumppaneiden ja sidosryhmien, kuten Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) -verkoston kanssa arktisella alueella ja sen ulkopuolella ottaen huomioon jaetun vastuun työskennellä turvallisen, kestävän, vauraan ja rauhanomaisen alueen hyväksi.

Tämä tiedonanto korvaa 27. huhtikuuta 2016 hyväksytyn yhteisen tiedonannon ”Arktista aluetta koskeva Euroopan unionin yhdennetty politiikka”.

Lisätietoja:
Tiedonanto: “A stronger EU engagement for a peaceful, sustainable and prosperous Arctic”
Komission tiedote
Yhteinen tiedonanto: Kysymyksiä ja vastauksia
Tietosivu yhteisestä tiedonannosta