FI  |  EN

FI  |  EN

EN

Komission työohjelma vuodelle 2022 on julkaistu

20.10.2021

Euroopan komissio on hyväksynyt vuoden 2022 työohjelmansa, jonka tarkoituksena on uudelleenrakentaa COVID-19:n jälkeinen Eurooppa, nopeuttaa vihreää ja digitaalista kaksoissiirtymää sekä rakentaa oikeudenmukaisempi ja kestävämpi yhteiskunta. Työohjelmassa keskeisessä osassa ovat ilmastotoimet sekä liikenteen kehittäminen, joita käsitellään erityisesti digitalisaation ja vihreän siirtymän näkökulmista.

Komission poliittisena strategiana on asettaa Eurooppa tielle, jolla saavutetaan onnistuneesti ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä, kehitetään digitaalista tulevaisuutta, vahvistetaan Euroopan ainutlaatuista sosiaalista markkinataloutta, rakennetaan vaurauden unionia ja tehdään Euroopasta vahvempi toimija maailmassa. Työohjelmassa esitetään kohdennettuja toimia vuodelle 2022, jotta komissio voi toteuttaa toimikautensa alussa asettamat tavoitteet ja edistää unionin kestävää elpymistä pandemian aiheuttamasta talouskriisistä. Siinä luetellaan myös keskeiset, lainsäädäntöprosessissa ensisijaiset lainsäädäntöehdotukset, joiden avulla varmistetaan kaikkien kuuden komission päätavoitteen nopea käytännön toimeenpano.

EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamisen edellyttämän hallinnollisen taakan minimoimiseksi tässä komission työohjelmassa otetaan käyttöön uusi ”one-in, one-out’ -lähestymistapa. Lähestymistapa tarkoittaa sitä, että otettaessa käyttöön uusia hallinnollisia rasitteita, muun voimassa olevan lainsäädännön tuottamia rasitteita pyritään vähentämään samalla politiikan alalla. Tarkoituksena on varmistaa, että EU:n lainsäädännöstä saadaan konkreettisia etuja ja minimoidaan EU:n kansalaisten ja yritysten vältettävissä oleva hallinnollinen taakka.

Komission työohjelman rakenne on seuraaava:
Liite I: Uudet politiikka- ja lainsäädäntöaloitteet
Liite II: REFIT-aloitteet voimassa olevan lainsäädännön yksinkertaistamiseksi
Liite III: Vireillä olevat ensisijaiset lainsäädäntöasiakirjat, joissa haluamme lainsäätäjien ryhtyvän nopeimpiin toimiin
Liite IV: Vireillä olevien ehdotusten tarkoituksellinen peruuttaminen

Lisätietoja:
Komission työohjelma vuodelle 2022
Komission tiedote
Komission kuusi päätavoitetta vuosille 2019–2024