FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio käynnistää alueiden väliset innovaatioinvestoinnit (I3) -välineen

24.11.2021

Euroopan komissio on käynnistänyt ensimmäisen hankehakupyynnön uutta alueiden väliset innovaatioinvestoinnit (Interregional Innovation Investments, I3) -välinettä varten. Kyseessä on uusi rahoitusväline, jonka kautta tuetaan alueiden välisten innovaatiohankkeiden kaupallistamista ja laajenemista yhteisillä älykkään erikoistumisen painopistealueilla yhteensä 570 miljoonalla eurolla. Vuosina 2021–2027 toteutettava I3-väline kannustaa kehittämään sellaisia eurooppalaisia ​​arvoketjuja, joilla on vahva koheesioulottuvuus, sillä vähintään puolet välineen budjetista osoitetaan vähemmän kehittyneille alueille.

I3:lla tuetaan tutkijoiden, yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon kumppanuuksia yhteisten investointialueiden tunnistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Ensimmäinen I3-ehdotuspyyntö on arvoltaan 145 miljoonaa euroa ja se kattaa vuodet 2021 ja 2022. Sidosryhmille järjestetään 9. joulukuuta vuorovaikutteinen infopäivä I3-välineen työohjelmasta ja hakuihin osallistumisesta.

I3-hankehakupyynnöt jakautuvat kahteen osa-alueeseen kumppanuuksien kypsyyden perusteella:

  1. Toimintalohko 1:n tarjoama taloudellinen ja neuvontatuki investoinneille alueiden välisiin innovaatiohankkeisiin on tarkoitettu kypsille kumppanuuksille innovatiivisten ratkaisujen kaupallistamisen nopeuttamiseksi, älykkään erikoistumisen painopistealueiden laajentamiseksi ja investointihankkeiden kehittämiseksi. Rahoitus on suunnattu erityisesti pk-yrityksille ja uusille yrityksille, ja siinä kannustetaan kehittyneiden alueiden ja vähemmän kehittyneiden alueiden väliseen yhteistyöhön.
  2. Toimintalohko 2:n sisältämä taloudellinen ja neuvontatuki arvoketjujen kehittämiseen vähemmän kehittyneillä alueilla on suunnattu nouseville kumppanuuksille. Rahoituksen kautta pyritään lisäämään erityisesti vähemmän kehittyneiden alueiden alueellisten innovaatioekosysteemien kykyä osallistua globaaleihin arvoketjuihin sekä kykyä osallistua kumppanuuksiin muiden alueiden kanssa.

I3 on ​​Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusväline, joka perustuu alueiden välisistä pilottitoimista saatuihin kokemuksiin ja hyödyntää toimissaan koheesiopolitiikan älykkään erikoistumisen strategioita (S3). I3:n toteuttamisesta vastaa Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysten toimeenpanovirasto (EISMEA). Ensimmäinen työohjelma on laadittu vuosiksi 2021 ja 2022.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Tietokooste käynnissä olevasta hankehausta
Käynnissä olevat I3-haut rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tenders)
Tietoa alueiden väliset innovaatioinvestoinnit (I3) -välineestä
Infopäivä: Alueiden väliset innovaatioinvestoinnit (I3)