FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on hyväksynyt uuden yhteistä etua koskevien energiahankkeiden luettelon

25.11.2021

Euroopan komissio on hyväksynyt viidennen luettelon yhteistä etua koskevista energiahankkeista. Kyseessä on ehdotus keskeisistä, rajat ylittävistä energiainfrastruktuurihankkeista, joilla luodaan tiiviimmät ja häiriöitä paremmin sietävät EU:n energian sisämarkkinat. Viides yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo sisältää 98 hanketta, joista 67 liittyy sähkön siirtoon ja varastointiin, 20 kaasuun, kuusi hiilidioksidiverkkoihin ja viisi älykkäisiin verkkoihin. Kaikkiin yhteistä etua koskeviin hankkeisiin sovelletaan yksinkertaisempia lupa- ja sääntelymenettelyjä ja ne voivat saada rahoitustukea EU:n Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelossa olevat sähkön siirto- ja varastointihankkeet edistävät merkittävästi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisen uusiutuvaa energiaa koskevan tavoitteen saavuttamista, kun taas älykkäiden verkkojen hankkeilla parannetaan verkkojen tehokkuutta, rajat ylittävää tietojen koordinointia ja turvallisempaa verkonhallintaa. Ehdotuksella ei tueta uusia kaasuinfrastruktuurihankkeita.

Luettelo on vahvistettu voimassa olevan Euroopan laajuisia energiaverkkoja (TEN-E) koskevan asetuksen nojalla. Komissio ehdotti joulukuussa 2020 TEN-E-asetuksen tarkistusta, jonka mukaan öljyn ja kaasun infrastruktuurihankkeet eivät olisi enää tukikelpoisia tulevissa yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloissa. Lisäksi kaikkien hankkeiden olisi täytettävä pakolliset kestävyyskriteerit ja niissä olisi noudatettava vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistettua periaatetta, jonka mukaan hankkeesta ei saa aiheutua merkittävää haittaa.

Komission hyväksymä delegoitu säädös ja siihen sisältyvä viides yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Molemmilla toimielimillä on kaksi kuukautta aikaa joko hyväksyä tai hylätä luettelo, ja prosessia voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella kuukaudella. Sovellettavien säännösten mukaisesti näillä lainsäädäntövallan käyttäjillä ei ole mahdollisuutta tehdä muutoksia luetteloon.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Delegoitu asetus viidennestä yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelosta
Viidettä yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloa koskeva liite
Kysymyksiä ja vastauksia viidennestä yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelosta
Yhteistä etua koskevien hankkeiden verkkosivusto
Euroopan laajuisia energiaverkkoja (TEN-E) koskeva asetus