FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 10/2021

2.11.2021

Ajankohtaista

Komission työohjelma vuodelle 2022 on julkaistu
Euroopan komissio on hyväksynyt vuoden 2022 työohjelmansa, jonka tarkoituksena on uudelleenrakentaa COVID-19:n jälkeinen Eurooppa, nopeuttaa vihreää ja digitaalista kaksoissiirtymää sekä rakentaa oikeudenmukaisempi ja kestävämpi yhteiskunta. Työohjelmassa keskeisessä osassa ovat ilmastotoimet sekä liikenteen kehittäminen, joita käsitellään erityisesti digitalisaation ja vihreän siirtymän näkökulmista. Lue lisää

EU lisää sitoutumistaan vihreämmän, vakaamman ja vauraamman arktisen alueen luomiseksi
Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan komissio ovat esittäneet lähestymistapansa EU:n vahvempaan sitoutumiseen rauhanomaisen, kestävän ja vauraan arktisen alueen luomiseksi. Arktinen alue on Euroopan unionille keskeinen strateginen alue, joka on ilmastonmuutoksen, raaka-aineiden saatavuuden ja geostrategisten kysymysten keskiössä. Tiedonannossa esitetään vastauksia näihin geopolitiikkaan, ympäristöön, talouteen, turvallisuuteen ja sosiaalipolitiikkaan liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tiedonannolla edistetään kumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta arktisella alueella keskeiset haasteet voidaan voittaa kestävien lähestymistapojen avulla. Lue lisää

EU:n arktinen foorumi ja arktisen alkuperäiskansojen vuoropuhelu järjestetään marraskuussa
Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto järjestävät korkean tason EU:n arktisen foorumin ja vuosittaisen arktisen alkuperäiskansojen vuoropuhelun Brysselissä 10. ja 11. marraskuuta 2021. Tapahtuma tarjoaa strategiset näkymät EU:n päivitetylle arktiselle politiikalle ja keskittyy aiheisiin, jotka ovat erityisen tärkeitä arktisen alueen asukkaille. Lue lisää

EIT tarjoaa viiden miljoonan euron tuen Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteelle
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on käynnistänyt toimen, jolla pyritään kasvattamaan Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen liittyvien hankkeiden mittakaavaa. Ensimmäisen ehdotuspyynnön nimi on ’EIT Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures’, ja sen puitteissa tuetaan 20 innovatiivista yritystä, joillekin kullekin voidaan myöntää enintään 50 000 euron rahoitus. Tavoitteena on nopeuttaa ratkaisuja, joissa yhdistyvät kestävyys, esteettisyys ja osallistavuus, ja se on suunnattu erityisesti startup- ja scaleup-yritysten yritystoiminnan laajentamiseen. Lue lisää

Tapahtuma arktisen alueen muutosvoimista ja teollisuuden tulevaisuudesta
Lapin yliopiston Arktinen keskus järjestää webinaarimuotoisen työpajan, jonka aiheena ovat globaalien muutostekijöiden vaikutukset Euroopan arktisen alueen kehitykseen. Kaikille avoin webinaari on maksuton, ja se järjestetään Zoom-palvelussa 30.marraskuuta 2021 klo 11.00–15.15 CET. Lue lisää

Komissio esittää toimenpiteitä energian hinnannousuun vastaamiseksi
Komissio on antanut energian hintoja koskevan tiedonannon, jonka tarkoituksena on vastata poikkeukselliseen maailmanlaajuiseen energian hintojen nousuun. Tiedonannossa esitetään välineet, joiden avulla EU ja sen jäsenvaltiot voivat vastata hintojen nousun välittömiin vaikutuksiin ja varautua tulevaisuudessa paremmin äkillisiin hinnannousuihin. Lyhyen aikavälin kansallisia toimenpiteitä ovat muun muassa kotitalouksien hätätuki, yritysten saama valtiontuki ja kohdennetut veronalennukset. Lue lisää

Komissio käynnistää toimet Euroopan nuorison vuoden 2022 teemavuodelle
Euroopan komissio on hyväksynyt virallisen ehdotuksensa vuoden 2022 nimeämisestä Euroopan nuorison teemavuodeksi. Tällä ehdotuksella EU pyrkii tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Eurooppa tarvitsee kaikkien nuorten visioita, sitoutumista ja osallistumista, jotta voidaan rakentaa parempi tulevaisuus, joka on vihreämpi, osallistavampi ja digitaalisempi. Komissio julkaisee myös tuoreimman EU:n nuorisoraportin, joka tarjoaa katsauksen nuorten eurooppalaisten tilanteeseen. Lue lisää

EIT on käynnistänyt uuden innovaatiokumppanuuden kulttuuri- ja luovien alojen elpymisen tukemiseksi
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on käynnistänyt uuden innovaatiokumppanuuden, jolla tuetaan Euroopan kulttuurialaa ja luovia aloja ja parannetaan alan kilpailukykyä ja kasvua. Kumppanuuden kautta muodostettuun kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja innovaatioyhteisöön haetaan nyt osapuolia ehdotuspyynnöllä, jonka hakuaika päättyy 24. maaliskuuta 2022. Lue lisää

Innovaatiorahaston haku suurille puhtaan teknologian hankkeille on avoinna
Komissio on käynnistänyt toisen ehdotuspyynnön innovaatiorahaston laajamittaisiin vähähiilisiä teknologioita edistäviin hankkeisiin. Läpimurtoteknologioille suunnattua Innovaatiorahaston rahoitusta on tarjolla yhteensä 1,5 miljardia euroa. Hakuaika on käynnissä 3. maaliskuuta 2022 saakka. Lue lisää

EUCF:n tuki kuntien ja kaupunkien kestäviin energiatalouden kehityshankkeisiin on haettavissa
European City Facility (EUCF) tarjoaa kunnille nopeaa ja yksinkertaistettua 60 000 euron rahoitustukea, joka on suunnattu kestävän energian hankkeiden paikalliseen kehittämiseen. Seuraavan kahden vuoden aikana on haettavissa kaikkiaan yli 12 miljoonaa euroa rahoitusta yli 200 kunnan tukemiseen. Rahaston kolmas rahoitushaku on avautunut 15. lokakuuta, ja hakemuksia voi jättää 17. joulukuuta 2021 asti klo 17.00 Brysselin aikaa. Lue lisää

EU4Health-ohjelman rahoitushaut käynnissä 25. tammikuuta asti
EU4Health (EU4H) -ohjelman toinen rahoitushakukierros on käynnissä 25. tammikuuta 2022 klo 17.00 Brysselin aikaa asti. Ohjelman rahoitus on suunnattu terveysalan organisaatioille, kansalaisjärjestöille, viranomaisille sekä kansainvälisille järjestöille, ja sen kautta pyritään rahoittamaan erilaisia terveyden edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä koskevia hankkeita. Ohjelmaan sisältyy hakuja 13 teemalla, joiden aihepiirejä ovat mm. terveysdata, terveelliset elämäntyylit, HIV, infektiot, mielenterveys, syöpä ja genomiikka. Funding and Tenders -portaalin kautta haettavaa, vuoden 2021 työohjelman alaista rahoitusta on tarjolla yhteensä 7 miljoonaa euroa. Lue lisää

Digitaalisten innovaatioiden ja kiertotalouden kehittämisrahoitushaku pk-yrityksille on käynnissä
DigiCirc-hankkeen Bioeconomy-haku on käynnissä 10. marraskuuta saakka. Haettavissa on EU:n myöntämää rahoitusta biotalouden toimialalla toimiville pk-yrityksille. DigiCirc on EU-rahoitteinen H2020 INNOSUP-hanke, jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta innovatiivisten ja digitaalisten ratkaisujen avulla ja samalla tukea pk-yritysten liiketoiminnan ja talouden kasvua. Lue lisää

Kuukauden hanke

ILLUSIVE
ILLUSIVE on robotiikan ja virtuaalitodellisuuden tutkija, professori Steven LaVallen luotsaama hanke. Sen tavoitteina on luoda teoreettinen perusta uudelle havaintotekniikan alalle nykyisen virtuaalitodellisuusteknologian pohjalta ja luoda realistisen kokemuksen synnyttävä illuusio, jota kehitetään insinööri- ja ihmistieteiden yhteistyöllä. Projekti mahdollistui LaVallen saatua viime keväänä Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Advanced Grants -rahoituksen, jonka suuruus on noin 2,5 miljoonaa euroa. Hanketta hallinnoi Oulun yliopiston The Center for Ubiquitous Computing (UBICOMP). Lue lisää

Tapahtumia

31.10.-12.11.2021
YK:n ilmastonmuutoskonferenssi COP26
Lue lisää

2.11.2021
EU-rahoituswebinaarisarja: EU:n markkinaehtoiset rahoitusvälineet ja Invest EU
Lue lisää

3.11.2021
Itä- ja Pohjois-Suomen uuden EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden käynnistystilaisuus
Lue lisää

10.-11.11.2021
EU:n arktinen foorumi ja alkuperäiskansojen vuosittainen vuoropuhelu
Lue lisää

16.11.2021
EU-rahoituswebinaarisarja: Innovaatiorahasto
Lue lisää

24.-25.11.2021
Interreg Europe -ohjelman käynnistys alueiden välisellä yhteistyöfoorumilla
Lue lisää

29.-30.11.2021
Paikallis- ja alueviranomaisille suunnattu Kansainvälisten kumppanuuksien foorumi
Lue lisää

30.11.2021
Tapahtuma arktisen alueen muutosvoimista ja teollisuuden tulevaisuudesta
Lue lisää

Lisää tapahtumia >

Julkiset kuulemiset

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous – EU:n sääntöjen uudelleentarkastelu (LULUCF)

  • Palautejakso on käynnissä 15.7. –8.11.2021 (päättyy keskiyöllä Brysselin aikaa). Lue lisää

 

Uusiutuvaa energiaa koskevat EU:n säännöt – uudelleentarkastelu (RED)

  • Palautejakso on käynnissä 16.7. –18.11.2021 (päättyy keskiyöllä Brysselin aikaa). Lue lisää

 

Ilmastonmuutos – EU:n päästökauppajärjestelmän päivittäminen

  • Palautejakso on käynnissä 15.7. –8.11.2021 (päättyy keskiyöllä Brysselin aikaa). Lue lisää

 

Sosiaalinen ilmastorahasto – tuetaan EU:n siirtymistä täysin vihreään talouteen

  • Palautejakso on käynnissä 15.7. –18.11.2021 (päättyy keskiyöllä Brysselin aikaa). Lue lisää

 

EU:n energiatehokkuusdirektiivi – arviointi ja uudelleentarkastelu

  • Palautejakso on käynnissä 16.7.-19.11.2021 (päättyy keskiyöllä Brysselin aikaa). Lue lisää

 

Tiiviimpää eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä

  • Palautejakso on käynnissä 20.10. –17.11.2021 (päättyy keskiyöllä Brysselin aikaa). Lue lisää

 

Korkeakouluja koskeva EU:n strategia

  • Palautejakso on käynnissä 20.10. –17.11.2021 (päättyy keskiyöllä Brysselin aikaa). Lue lisää

 

Euroopan komission avoimena olevat julkiset kuulemiset >