FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 11/2021

30.11.2021

Ajankohtaista

Erityisasiantuntija Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa Brysselissä on haettavana 17.12.2021 klo 14.00 (Suomen aikaa) mennessä erityisasiantuntijan virka. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaisia esiintymis- viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja sekä vahvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Viran tehtävissä painottuvat vahvasti Itä- ja Pohjois-Suomen aluekehittämisen painopisteitä tukevat EU -rahoitusinstrumentit, EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikka, digitaalisuus, ÄES ja klusteritoiminta sekä niihin liittyvä edunvalvonta. Lue lisää

Komissio on esitellyt maaperästrategian sekä metsäkadon hillitsemiseen ja jätteenkäsittelyyn liittyviä aloitteita
Komissio on esitellyt uuden maaperästrategian, jonka tavoitteena on saada kaikki Euroopan maaperät entisöidyiksi, kestäviksi ja asianmukaisesti suojelluiksi vuoteen 2050 mennessä. Maaperästrategian julkistamisen lisäksi komissio ehdottaa uusia sääntöjä EU:n aiheuttaman metsäkadon hillitsemiseksi sekä uusia jätteenkäsittelyä koskevia sääntöjä EU:n sisäisten jätteiden siirtojen helpottamiseksi, kiertotalouden edistämiseksi ja jätehaasteiden ratkaisemiseksi. Esittämillään ehdotuksilla komissio esittelee välineet, joilla voidaan edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman edellyttämää siirtymää kiertotalouteen, luonnonsuojelua sekä ympäristöstandardien nostamista Euroopan unionissa ja muualla maailmassa. Lue lisää

Kiinnostuksenilmaisupyyntö kaupungeille suunnattuun missioon osallistumiseksi on avoinna
Euroopan komissio on julkaissut kiinnostuksenilmaisupyynnön kaupungeille koskien niiden osallistumista Horisontti Eurooppa -ohjelmaan sisältyvään missioon ”100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä”. Kaupungit voivat osallistua kiinnostuksenilmaisupyyntöön 31. tammikuuta 2022 mennessä. Lue lisää

Neuvosto on hyväksynyt kymmenen eurooppalaisen kumppanuuden perustamisen
Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt yhtenäisperusasiakirjan (Single Basic Act), joka helpottaa yhdeksän uuden kumppanuuden käynnistämistä Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja teollisuuden välillä. Lisäksi neuvosto on tehnyt päätöksen EU:n osallistumisesta metrologiaa koskevaan eurooppalaiseen kumppanuuteen. Asetukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä marraskuun 2021 lopussa, minkä jälkeen ne tulevat voimaan. Lue lisää

Neuvosto hyväksyi Euroopan tutkimus- ja innovaatiosopimuksen ja eurooppalaisen tutkimusalueen hallintomallin
Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt Euroopan tutkimus- ja innovaatiosopimusta koskevan suosituksen sekä neuvoston päätelmät eurooppalaisen tutkimusalueen tulevasta hallinnoinnista. Sopimuksen ja päätelmien hyväksyminen on tärkeä virstanpylväs uuden eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatioalueen toteuttamisessa. Lue lisää

Komissio on käynnistänyt Start-up Village -foorumin maaseutualueiden innovatiivisuuden kehittämiseksi
Komissio on käynnistänyt Start-up Village -foorumin kerätäkseen tietoa maaseudulla sijaitsevia aloittavia yrityksiä koskevista haasteista ja mahdollisuuksista. Start-up Village -foorumi edistää tutkimusta ja innovaatiotoimintaa maaseutuyhteisöissä ja auttaa rakentamaan maaseutualueille enemmän nuoria ja lahjakkaita ihmisiä houkuttelevaa innovatiivisempaa yrittäjyyttä. Foorumin perustaminen on osa kesäkuussa 2021 julkaistua EU:n pitkän aikavälin maaseutualueita koskevaa visiota ja komission maaseutualueita koskevaa vuotuista toimintasuunnitelmaa. Lue lisää

Energiaunionin tila -raportti on julkaistu
Komissio on hyväksynyt energiaunionin tilaa koskevan raportin vuodelle 2021, jossa tarkastellaan EU:n edistymistä puhtaaseen energiaan siirtymisessä. Huolimatta myönteisistä kehityskuluista, raportin mukaan tarvitaan lisäponnisteluja, jotta saavutettaisiin vuoden 2030 tavoite vähentää nettopäästöjä vähintään 55 prosentilla ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää

Komissio on hyväksynyt uuden yhteistä etua koskevien energiahankkeiden luettelon
Euroopan komissio on hyväksynyt viidennen luettelon yhteistä etua koskevista energiahankkeista. Kyseessä on ehdotus keskeisistä, rajat ylittävistä energiainfrastruktuurihankkeista, joilla luodaan tiiviimmät ja häiriöitä paremmin sietävät EU:n energian sisämarkkinat. Kaikkiin yhteistä etua koskeviin hankkeisiin sovelletaan yksinkertaisempia lupa- ja sääntelymenettelyjä ja ne voivat saada rahoitustukea EU:n Verkkojen Eurooppa -välineestä. Lue lisää

Komissio, Breakthrough Energy Catalyst ja EIP perustavat ilmastoteknologiaan liittyvän kumppanuuden
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Breakthrough Energyn perustaja Bill Gates ovat vahvistaneet Glasgow’ssa pidettävässä YK:n ilmastosopimuksen osapuolten konferenssissa (COP26) yhdessä Euroopan investointipankin (EIP) pääjohtajan Werner Hoyerin kanssa kumppanuuden, jolla edistetään investointeja kriittisiin ilmastoteknologioihin. Tavoitteena on nopeuttaa vähähiilisten teknologioiden maailmanlaajuista käyttöönottoa laskemalla niiden kustannukset kilpailukykyiselle tasolle. Lue lisää

Kuukauden hanke

Joensuulaisen Hypermemo Oy:n EU-rahoitteisessa GLAZER-hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää lasinkäsittelymenetelmää, joka vähentää samalla työvaiheiden määrää. GLAZER on saanut rahoitusta jo päättyneeseen Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyneestä Euroopan innovaationeuvoston pilotti-instrumentista nimeltä SME Instrument, jonka nimi on sittemmin vaihtunut EIC Acceleratoriksi. Hypermemon projektilleen saama rahoitus on niin sanottua blended finance -rahoitusta, johon sisältyy avustuksen lisäksi Euroopan innovaationeuvoston alaisen EIC Fundin Hypermemoon tekemä pääomasijoitus. Lue lisää

EU-rahoitus

Komissio käynnistää alueiden väliset innovaatioinvestoinnit (I3) -välineen
Euroopan komissio on käynnistänyt ensimmäisen hankehakupyynnön uutta alueiden väliset innovaatioinvestoinnit (Interregional Innovation Investments, I3) -välinettä varten. Kyseessä on uusi rahoitusväline, jonka kautta tuetaan alueiden välisten innovaatiohankkeiden kaupallistamista ja laajenemista yhteisillä älykkään erikoistumisen painopistealueilla yhteensä 570 miljoonalla eurolla. Vuosina 2021–2027 toteutettava I3-väline kannustaa kehittämään sellaisia eurooppalaisia ​​arvoketjuja, joilla on vahva koheesioulottuvuus, sillä vähintään puolet välineen budjetista osoitetaan vähemmän kehittyneille alueille. Lue lisää

Komissio on käynnistänyt Erasmus+ -ohjelman ehdotuspyynnöt vuodelle 2022
Euroopan komissio on käynnistänyt Erasmus+ -ohjelman vuoden 2022 ehdotuspyynnöt vuoden 2022 työohjelman hyväksymisen jälkeen. Erasmus+ -ohjelman määrärahat kasvavat ensi vuonna lähes 3,9 miljardiin euroon, ja yleisen ehdotuspyynnön lisäksi vuotuiseen työohjelmaan sisältyy myös muita erillisiä toimia, kuten Eurooppa-yliopistoja koskeva aloite. Lue lisää

Ensimmäiset Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ehdotuspyynnöt ovat avautuneet
Euroopan komissio on julkaissut ensimmäiset Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ehdotuspyynnöt. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kautta toteutetaan digitaalisen siirtymän edistämiseen tähtääviä investointeja, joihin on varattu lähes kaksi miljardia euroa rahoitusta. Avautuneiden ehdotuspyyntöjen kautta haettavissa on yli 415 miljoonaa euroa rahoitusta, joka on suunnattu data-avaruuteen ja -infrastruktuuriin, tekoälyyn (AI), kvanttiviestintäinfrastruktuuriin, ihmisten digitaalisten taitojen kehittämiseen sekä turvallisempaa internetiä edistäviin, disinformaation vastaisiin ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuviin hankkeisiin. Lue lisää

Ehdotuspyyntö hankkeille uuden eurooppalaisen Bauhausin ideoiden demonstrointiin
Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) hakee rajat ylittäviä hanke-ehdotuksia uuden eurooppalaisen Bauhausin kokeilujen, prototyyppien ja ideoiden esittelyyn. Yhteistyöalustana toimivat Yhteisen tutkimuskeskuksen alaiset Euroopan rakennearviointilaboratorion (ELSA) Reaction Wall ja Nanobioteknologialaboratorio. Toimien pyrkimyksenä on edistää luovuutta ja innovaatioita rakennetussa ympäristössä. Haku on avoinna 16.1.2022 asti. Lue lisää

290 miljoonan euron rahoituspaketti Life-ohjelman hankkeisiin sai komission hyväksynnän
Euroopan komissio on hyväksynyt yli 290 miljoonan euron suuruisen investointipaketin, jolla rahoitetaan 132:a uutta Life-ohjelmaan kuuluvaa ympäristö- ja ilmastohanketta. Nyt hyväksyttyjä hankkeita ja neljää uutta alaohjelmaa aletaan rahoittaa vuonna 2022. Lue lisää

Tapahtumia

1.12.2021
Infotilaisuus: Rahoitusmahdollisuudet uuden eurooppalaisen Bauhaus-aloitteen yhteydessä
Lue lisää

6.-7.12.2021
Arctic Futures Symposium
Lue lisää

7.12.2021
Infopäivä Horisontti Eurooppa -ohjelman Kulttuuri, luovuus ja osallistava yhteiskunta -teeman hauista (klusteri 2)
Lue lisää

8.12.2021
Partnerihakutapahtuma Horisontti Eurooppa -ohjelman Kulttuuri, luovuus ja osallistava yhteiskunta -teeman hakuihin (klusteri 2)
Lue lisää

9.12.2021
Euroopan koulutushuippukokous
Lue lisää

9.-10.12.2021
Vuoden 2021 EU Agricultural Outlook -konferenssi
Lue lisää

9.12.2021
Infotilaisuus alueiden väliset innovaatioinvestoinnit (I3) -rahoitushauista
Lue lisää

9.12.2021
Tapahtuma Copernicus-maanhavainnointiteknologian alueille tarjoamista mahdollisuuksista
Lue lisää

9.12.2021
Webinaari kulttuurialan liikkuvuusohjelma i-Portunuksesta
Lue lisää

Julkiset kuulemiset