FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on esittänyt ehdotuksensa liikennealan nykyaikaistamiseksi

15.12.2021

Euroopan komissio on hyväksynyt neljä ehdotusta, joilla nykyaikaistetaan EU:n liikennejärjestelmää. Ehdotuksilla tuetaan siirtymää puhtaampaan, vihreämpään ja älykkäämpään liikkuvuuteen lisäämällä yhteyksiä, siirtämällä entistä suurempi osa matkustaja- ja tavaraliikenteestä rautateille ja sisävesille sekä tukemalla latauspisteiden, vaihtoehtoisen tankkausinfrastruktuurin ja uuden digitaaliteknologian käyttöönottoa. Ehdotuksissa huomioidaan korostetusti kestävä kaupunkiliikenne, ja niillä tuetaan liikennesektoria vähentämään päästöjään 90 prosentilla.

Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T) on koko EU:n kattava rautatie-, sisävesi-, lähimerenkulku- ja maantieverkosto, joka valmistuessaan lyhentää matka-aikoja 425 suuren kaupungin välillä. Puuttuvien yhteyksien luomiseksi ja koko liikenneverkon nykyaikaistamiseksi komission ehdotuksessa:

  • edellytetään, että matkustajajunat voivat kulkea TEN-T-rataverkon pääosuuksilla vähintään 160 kilometrin tuntinopeudella vuoteen 2040 mennessä. Kanavilla ja jokiväylillä on varmistettava hyvät navigointiolosuhteet, joissa liikenneväylät ovat käytettävissä ympäri vuoden;
  • kehotetaan lisäämään liikenneyhteyksiä ja tehostamaan kuljetuskapasiteettia. Ehdotuksella luodaan yhdeksän ”eurooppalaista liikennekäytävää”, joissa yhdistetään, rautatie-, maantie- ja vesiliikenneyhteyksiä;
  • asetetaan uusia välitavoitteita vuodelle 2040, joilla pyritään nopeuttamaan verkon tärkeimpien osien valmistumista ennen vuoden 2050 määräaikaa;
  • edellytetään, että kaikki TEN-T-verkkoon kuuluvat 424 suurta kaupunkia laativat kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat.

Komission TEN-T-ehdotukseen liittyy lisäksi kauko- ja rajat ylittävän rautatieliikenteen toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimintasuunnitelma suurnopeusjunaliikenteen lisäämiseksi. Toimintasuunnitelmassa esitetään konkreettisia toimia, joilla junista voidaan tehdä houkuttelevampi vaihtoehto ulkomaanmatkustamiseen. Näitä toimia ovat muun muassa seuraavat:

  • vuonna 2022 annetaan lainsäädäntöehdotus kaikkien liikennemuotojen käyttäjäystävällisen lipunmyynnin edistämiseksi;
  • vuonna 2022 annetaan aikataulujen suunnittelua ja kapasiteetin hallintaa koskevat ehdotukset nopeampien ja tiheämpien rajat ylittäviä rautatieyhteyksien edistämiseksi;
  • vuonna 2023 annetaan radan käyttöoikeuksien hinnoittelua koskevat suuntaviivat.

Komissio ehdottaa lisäksi vuonna 2010 annetun älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevan direktiivin päivittämistä.

Annetulla toisella ehdotuspaketilla tuetaan siirtymistä puhtaampaan ja vihreämpään liikenteeseen sen jälkeen, kun komission kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia julkaistiin joulukuussa 2020. Strategia on etenemissuunnitelma, joka ohjaa alaa kohti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita.

 

Lisätietoja:
Komission tiedote
Tiedonanto: toimintasuunnitelma rautateiden kauko- ja rajatylittävän matkustajaliikenteen edistämiseksi
TEN-T -asetus
Kysymyksiä ja vastauksia: Toimintasuunnitelma rautateiden kauko- ja rajatylittävän matkustajaliikenteen edistämiseksi
Kysymyksiä ja vastauksia: TEN-E -asetuksen tarkistus