FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on julkaissut ehdotuksia hiilen varastointiin ja energiamarkkinoiden vähähiilisyyspyrkimyksiin liittyen

16.12.2021

Komissio on hyväksynyt tiedonannon kestävistä hiilen kiertokuluista, ja siinä esitetään toimenpiteet, joilla voidaan tehostaa hiilidioksidin poistumista ilmakehästä. Hiilidioksidipäästöjen vaikutusten tasapainottamiseksi EU:n on vähennettävä rajusti riippuvuuttaan fossiilisesta hiilestä ja lisätä korkealuokkaista hiiliviljelyä, jotta luontoon varastoituisi enemmän hiiltä, ja edistettävä teollisia ratkaisuja hiilen kestävästi toteutettavaa poistamista varten. Hiilen poistaminen ja varastoiminen ilmakehästä, valtameristä ja rannikoilta on välttämätöntä, jotta EU voi saavuttaa ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2022 loppuun mennessä komissio ehdottaa EU:n sääntelykehyksen luomista, jotta voidaan luoda ympäristöystävällisen ja todennettavissa olevan hiilenpoiston takaava sertifiointijärjestelmä. Tammikuussa 2022 käynnistetään tähän liittyen tiedonsaantipyyntö.

EU:n kehys kaasumarkkinoiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, vedyn edistämiseksi ja metaanipäästöjen vähentämiseksi

Euroopan komissio on hyväksynyt joukon lainsäädäntöehdotuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi EU:n kaasumarkkinoilta helpottamalla uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen, mukaan lukien vedyn, käyttöönottoa. Lainsäädäntöehdotuksilla varmistetaan lisäksi energiavarmuus kaikille Euroopan kansalaisille. Komissio seuraa myös EU:n metaanistrategiaa ja sen kansainvälisiä sitoumuksia ehdottamalla metaanipäästöjen vähentämistä energia-alalla Euroopassa ja maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa. Euroopan unionin on vähennettävä kuluttamansa energian hiilidioksidipäästömäärää vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja tullakseen ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä, ja nämä ehdotukset auttavat saavuttamaan tämän tavoitteen.

Komission esittämät ehdotukset (asetus ja direktiivi) luovat edellytykset siirtymälle fossiilisesta maakaasusta uusiutuviin ja vähähiilisiin kaasuihin, joita ovat erityisesti biometaani ja vety, ja tällä tavoin ne vahvistavat kaasujärjestelmän kestävyyttä. Yksi ehdotusten päätavoitteista on vetymarkkinoiden luominen, ja tämän tavoitteen tukemiseksi luodaan uusi Euroopan vetyverkkotoimijoiden verkosto (ENNOH).

Ehdotuksen mukaan kansallisten energiaverkkokehityssuunnitelmien tulee perustua sähkön, kaasun ja vedyn kattavaan yhteiseen skenaarioon. Uudet säännöt helpottavat uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen pääsyä nykyiseen kaasuverkkoon poistamalla nykyisiä tariffeja ja luomalla vähähiilisten kaasujen sertifiointijärjestelmän, joka täydentää uusiutuvan energian direktiivissä (RED) aloitettua uusiutuvien kaasujen sertifiointityötä. Lisäksi komissio ehdottaa, että pitkäkestoisia sopimuksia fossiilisesta maakaasusta ei pitäisi jatkaa enää vuoden 2049 jälkeen.

Toinen paketin prioriteetti on kuluttajien vaikutusvallan lisääminen energiankäytön vaihtoehtojen valinnanvapauden suhteen ja kuluttajien aseman suojelu. Ehdotuspakettiin sisältyy myös ensimmäinen EU:n lainsäädäntöehdotus metaanipäästöjen vähentämisestä energia-alalla. Ehdotuksella luodaan uusi EU:n lainsäädäntökehys, jolla varmistetaan korkeat metaanipäästöjen mittaus-, raportointi- ja todentamisstandardit (MRV).

Lisätietoja:
Komission tiedote ehdotuksista hiilen poistamiseksi, kierrättämiseksi ja kestäväksi varastoimiseksi
Komission tiedote kaasumarkkinoiden hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä