FI  |  EN

FI  |  EN

Kuukauden hanke: MATILDE

16.12.2021
Kuva: © Lavonne Bosman

MATILDE (Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions) on EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitusta saanut kolmivuotinen hanke, joka tutkii muuttoliikkeen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia maaseutu- ja vuoristoalueiden paikalliseen kehitykseen. MATILDE-projektia koordinoi Itä-Suomen yliopisto, ja hankkeen projektikoordinaattori on apulaisprofessori Jussi P. Laine.

MATILDE-hanke pyrkii vaikuttamaan Euroopassa käytävään muuttoliikekeskusteluun keskittymällä maaseutu- ja vuoristoalueiden muuttoliikenäkymiin, ja sen tarkoituksena on tarkastella, miten ulkomaalainen maahanmuutto vaikuttaa syrjäisiin alueisiin, jotka kärsivät rakenteellisista ongelmista. EU-rahoitteinen MATILDE perustuu olettamukseen, että EU:n ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat ovat haaste Euroopan maaseutu- ja vuoristoalueille, mutta kolmansien maiden kansalaiset voivat kuitenkin edistää paikallista taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Lisäksi maahanmuuttoa koskevissa eurooppalaisissa keskusteluissa on pitkään keskittynyt kaupunkeihin, ja maahanmuuton vaikutukset maaseutuyhteisöihin ovat jääneet vähäisemmän huomion kohteeksi siitä huolimatta, että maahanmuuttajilla voi olla tasapainoa tuovia vaikutuksia kaupunkien ja maaseudun väliseen suhteeseen. Tämän seurauksena hankkeessa arvioidaan kolmansien maiden kansalaisten taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten ulottuvuuksia Euroopan, kansallisella ja paikallisella tasolla.

Hankkeessa on mukana 13 aluetta eri puolilla Eurooppaa. Kullakin mukana olevalla alueella toteutetaan tapaustutkimus, jossa tutkitaan ja arvioidaan muuttoliikkeen erityisiä paikallisia vaikutuksia näillä maaseutu- ja vuoristoalueilla. Tapaustutkimuksia tehdään kymmenessä Euroopan maassa, ja tutkimuskysymykset kattavat erilaisia ​​hallintomalleja ja ​​politiikan aloja, kuten koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, työelämään integroitumisen, terveyden, liikkuvuuden ja tasa-arvon. Kustakin maasta mukana olevat yliopistot valitsivat itse paikalliskumppanit, jotka saattavat olla esimerkiksi järjestöjen edustajia tai paikallistalouden kehittämisorganisaatioita. Jussi P. Laineen mukaan on tärkeää, että yhteydenpito näihin paikallisiin yhteistyökumppaneihin on jatkuvaa ja säilyy myös tutkimushankkeen päättymisen jälkeen, jotta hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen mukanaan tuoma alueellinen tietämys eivät joutuisi hukkaan.

MATILDE käynnistyi 1.2.2020 ja se päättyy 31. tammikuuta 2022. Täysin EU-rahoitteisen hankkeen budjetti on 2 987 830 euroa. MATILDE-hanke on saanut Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimus- ja innovaatiohankkeille suunnattua Inclusive Societies -ohjelman alaista rahoitusta. Ohjelman taustalla on EU:n pyrkimys tukea yhteiskunnallista kehitystä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden avulla, ja siihen sisältyy muutama maahanmuuton ja muuttoliikkeen teemoihin liittyvä haku. Jussi P. Laine kertoo seuraavansa rahoitushakuja viikoittain, ja myös Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto ja muut Brysselin-kontaktit tarjoavat tutkijalle tietoa tulossa olevista hauista.

Motivaatio lähteä hakemaan rahoitusta syntyi siitä, että Euroopassa maahanmuuttoa koskevat negatiiviset äänenpainot ovat olleet ylikorostuneita, ja erityisesti syrjäisillä ja maaseutualueilla suhtautuminen maahanmuuttoon on ollut varauksellisempaa kuin muualla. Tästä huolimatta erityisesti juuri syrjäseudut kärsivät muuttotappiosta, alhaisesta syntyvyydestä ja väestön ikääntymisestä, ja ne tarvitsevat kipeästi lisää väestöä pystyäkseen tuottamaan palveluita tehokkaasti ja säilyäkseen elinvoimaisina. Tämä lähtöasetelma huomioiden, apulaisprofessori Jussi P. Laineen mukaan hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on tarjota vaihtoehtoinen, tutkimukseen perustuva narratiivi, joka haastaa vallalla olevan tavan puhua maahanmuutosta taakkana ja turvallisuuskysymyksenä. Tavoitteena on saada yleiskuva siitä, millaisia mahdollisuuksia maahanmuutto voisi tarjota eri alueille, ja millaisia maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä haasteita kullakin alueella on.

Tutkimuksen lähestymistapa suhtautuu kuhunkin alueeseen erillisenä tutkimuskohteena, sillä tutkimuskysymykset ja tarkastelupainopisteet on nimetty kunkin 13 tutkittavan alueen ominaispiirteiden mukaan. Tämä pohjautuu siihen ajatukseen, että huolimatta siitä, että keskustelu maahanmuutosta onkin jumiutunut kansallisen tason diskursseihin, alueet ja niiden paikallisyhteisöt ovat loppujen lopuksi niitä ympäristöjä, joihin maahanmuuttajat kotiutuvat.

Apulaisprofessori Laine ei kutsuisi huonoksi mitään hankkeesta saatuja kokemuksia. Hanke ehti alkaa juuri ennen koronapandemian alkamista, minkä johdosta käytännössä koko kenttätyö meni sen myötä uusiksi, ja tutkimuskysymykset oli muotoiltava uudelleen tutkimuksen muututtua etäyhteyden kautta toteutettavaksi. Etäyhteyden käyttö on toisaalta mahdollistanut suuremman vastaajamäärän tavoittamisen.

Tutkimuksen pyrkimyksenä on osallistaa paikalliset sidosryhmät mahdollisimman laajasti, mukaan lukien myös ne paikalliset, joiden mielipide maahanmuutosta on varauksellinen. Jussi P. Laine sanoo, että keskustelua maahanmuutosta on tärkeää käydä sidosryhmien kanssa, sillä sen kautta hankkeen on mahdollista edistää yhteiskunnallista muutosta. Tutkimustulosten suora hyödyntäminen on kuitenkin haasteellista siitä syystä, että maahanmuutosta on tullut tunteita herättävä aihe, ja maahanmuuttokeskusteluun vaikuttaminen tutkimustiedon avulla vaatii pitkäkestoista työtä. Huolimatta tästä haasteesta, MATILDE:n tuottama tieto tarjoaa päättäjille ja sidosryhmille paremman käsityksen maahanmuuttajien kotouttamisprosessista eri alueilla, ja se pyrkii aikaansaamaan positiivisen kierteen, jotta maahanmuuton mahdollisuuksia ei jäisi hyödyntämättä.

Jussi P. Laine toteaa, että alueiden välillä on jo tässä vaiheessa tutkimusta ilmennyt merkittäviä eroja siinä, miten hyvin kansalliset maahanmuuttopolitiikat sopivat niiden olosuhteisiin ja ominaispiirteisiin. Maahanmuuttopolitiikan toimeenpanovaltaa voisikin hänen mielestään olla tulevaisuudessa mielekästä siirtää kansalliselta tasolta aluetasolle, jotta voitaisiin saada aikaan sekä maahanmuuttajia itseään että alueiden taloutta ja yhteisöjä parhaiten hyödyttäviä ratkaisuja.

 

Lisätietoja:

MATILDE-hankkeen verkkosivut
MATILDE-hanke Euroopan komission CORDIS-tietokannassa
Kuvia MATILDE-hankkeen kenttätyöstä

MATILDE sosiaalisissa medioissa:
Twitterissä: @MATILDE_Mig
https://www.facebook.com/MatildeProject
https://www.linkedin.com/in/matilde-migration-2b40851b2/

Yhteystiedot:
Tohtori Jussi P. Laine
MATILDE-hankkeen koordinaattori
Apulaisprofessori, dosentti (yhteiskuntamaantiede, erityisesti rajatutkimus)
Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto
Yliopistokatu 2, Aurora (P.O. Box 111)
FI-80101 Joensuu, Finland
P: +358 50 433 8252
E-mail: jussi.laine@uef.fi
Verkkosivut: UEF CONNECT
Twitter: @JussiPLaine

 

Kuukauden hankkeen artikkelikuva: Lavonne Bosman