FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 12/2021

17.12.2021

Ajankohtaista

Komissio on esittänyt ehdotuksensa liikennealan nykyaikaistamiseksi
Euroopan komissio on hyväksynyt neljä Euroopan laajuista liikennenverkkoa (TEN-T) akoskevaa ehdotusta, joilla nykyaikaistetaan EU:n liikennejärjestelmää. Ehdotuksilla tuetaan siirtymää puhtaampaan, vihreämpään ja älykkäämpään liikkuvuuteen lisäämällä yhteyksiä, siirtämällä entistä suurempi osa liikenteestä rautateille ja sisävesille sekä tukemalla latauspisteiden, vaihtoehtoisen tankkausinfrastruktuurin ja uuden digitaaliteknologian käyttöönottoa. Ehdotuksissa huomioidaan korostetusti kestävä kaupunkiliikenne, ja niillä tuetaan liikennesektoria vähentämään päästöjään 90 prosentilla. Lue lisää

EU:n Global Gateway -strategialla tukea kestävien yhteyksien edistämiseen eri puolilla maailmaa
Euroopan komissio ja unionin ulkoasiainedustaja ovat käynnistäneet EU:n uuden Global Gateway -strategian älykkäiden, puhtaiden ja turvallisten yhteyksien edistämiseksi digitaali-, energia- ja liikennealalla sekä terveys-, koulutus- ja tutkimusjärjestelmien vahvistamiseksi kaikkialla maailmassa. Strategialla tuetaan kestäviä ja luotettuja yhteyksiä ihmisten ja maapallon hyväksi, jotta voidaan vastata kiireellisimpiin maailmanlaajuisiin haasteisiin, jotka koskevat ilmastonmuutosta ja ympäristönsuojelua, terveysturvan parantamista sekä kilpailukyvyn ja globaalien toimitusketjujen vahvistamista. Strategialla pyritään saamaan vuosina 2021–2027 aikaan maailmanlaajuisen elpymisen tueksi 300 miljardin euron investoinnit. Lue lisää

Komissio on julkaissut ehdotuksia hiilen varastointiin ja energiamarkkinoiden vähähiilisyyspyrkimyksiin liittyen
Euroopan komissio on hyväksynyt tiedonannon kestävistä hiilen kiertokuluista, jossa esitetään toimenpiteet, joilla voidaan tehostaa hiilidioksidin poistumista ilmakehästä. Vuoden 2022 loppuun mennessä komissio ehdottaa EU:n sääntelykehyksen luomista, jotta voidaan luoda ympäristöystävällisen ja todennettavissa olevan hiilenpoiston takaava sertifiointijärjestelmä. Tammikuussa 2022 käynnistetään tähän liittyen tiedonsaantipyyntö. Komissio on lisäksi hyväksynyt joukon lainsäädäntöehdotuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi EU:n kaasumarkkinoilta helpottamalla uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen, mukaan lukien vedyn, käyttöönottoa. Lue lisää

Komissio ehdottaa rakennusalalle tehokkaampaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä
Euroopan komissio on ehdottanut rakennusten energiatehokkuutta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa ja EU:n rakennuskannan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä. Nyt toteutettava rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin tarkistus muuttaa komission remontointiaaltostrategian konkreettisiksi lainsäädäntötoimiksi. Rakentamisen tulevaisuusvision luomiseksi ja investointien ja sitoumusten ideoimiseksi komissio on lisäksi käynnistänyt sidosryhmäkyselyn, joka on käynnissä 28.2.2022 asti. Lue lisää

Vuorovaikutteinen EU-rahoituksen opas luoville ja kulttuurialoille on julkaistu
Euroopan komissio on julkaissut uuden vuorovaikutteisen oppaan, jossa esitellään kaikki EU:n tasolla tarjolla olevat kulttuurialan ja luovien alojen rahoitusmahdollisuudet. CulturEU -työkalu tarjoaa keskitettyä tietoa EU:n rahoituksesta, ja se kattaa yhteensä 75 kulttuurialan rahoitusmahdollisuutta 21:stä EU:n ohjelmasta. Interaktiivisen verkkotyökalun tarkoituksena on tarjota eurooppalaisille kulttuuriyhteisöille vaivattomasti saatavaa tietoa heille parhaiten soveltuvasta EU- rahoitustuesta. Lue lisää

Horisontti Euroopan avaruustutkimuksen ehdotuspyynnöt ovat käynnistyneet
Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto HaDEA on käynnistänyt EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman avaruustutkimusteemaiset haut, jotka sisältyvät vuosien 2021 ja 2022 työohjelmiin. Ehdotuspyyntöjen tärkeimpinä tavoitteina on vahvistaa EU:n itsenäistä kapasiteettia päästä avaruuteen ja lisätä kriittisten teknologioiden ja laitteiden toimitusvarmuutta. Yli 200 miljoonan euron kokonaisbudjetilla rahoitetaan hankkeita 22 aiheesta. Haut ovat avoinna 16. helmikuuta 2022 klo 17.00 Brysselin aikaa asti. Lue lisää

Kuukauden hanke: MATILDE

MATILDE on EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitusta saanut kolmivuotinen hanke, joka tutkii muuttoliikkeen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia rakenteellisista ongelmista kärsivien maaseutu- ja vuoristoalueiden paikalliseen kehitykseen. MATILDE-projektia koordinoi Itä-Suomen yliopisto, ja siinä on mukana 13 aluetta eri puolilta Eurooppaa. Lue lisää

Tapahtumia

18.1.2022
SAVE THE DATE: Horisontti Euroopan EU-missioiden infopäivä
Lue lisää

19.1.2022
SAVE THE DATE: Horisontti Euroopan EU-missioiden infopäivä
Lue lisää

24.-25.3.2022
SAVE THE DATE: NSPA Forum
Lue lisää

Julkiset kuulemiset