FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 1/2022

31.1.2022

Ajankohtaista

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi uutta aloitetta tukemaan korkeakoulualaa

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi uutta aloitetta tukemaan korkeakoulujen toimintaa. Ensimmäinen aloite on EU:n korkeakouluja koskeva strategia, jonka tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia korkeakouluja sopeutumaan ja menestymään muuttuvissa olosuhteissa. Toinen aloite on komission ehdotus neuvoston suositukseksi yhteyksien luomisesta eurooppalaisen korkea-asteen koulutusyhteistyön tehostamiseksi. Aloitteiden avulla Euroopan unioni pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen, sekä digitalisaation tuomiin muutoksiin. Lue lisää

Komissio tukee kulttuurialaa ja luovia aloja aiempaa suuremmilla määrärahoilla

Euroopan komissio on hyväksynyt Luova Eurooppa -ohjelman työohjelman vuodelle 2022. Ohjelman talousarvio on noin 385 miljoona euroa, mikä on noin 100 miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2021. Luova Eurooppa -ohjelma on jaettu kulttuurin, median ja monialaisuuden lohkoihin. Jokaista lohkoa kehitetään vastaamaan koronapandemian ja kasvavan kansainvälisen kilpailun mukanaan tuomiin haasteisiin. Lue lisää

Suomelle 271 miljoonaa euroa NextGenerationEU-välineestä

Suomi on saanut Euroopan komissiolta 271 miljoonan euron ennakkorahoituksen NextGenerationEU-välineestä. Elpymis- ja palautumistukivälineen avulla tuetaan investointeja ja uudishankkeita, jotka keskittyvät pääsääntöisesti vihreän siirtymän toteutumiseen, digitaalisen muutoksen tukemiseen, sekä taloudellisen ja sosiaalisen selviytymiskyvyn vahvistamiseen. Kokonaisrahoitus Suomelle tulee olemaan 2,1 miljardia euroa. Lue lisää

Vuoden 2022 LIFE-ohjelman ehdotuspyynnöt käynnistyvät keväällä

Euroopan komissio on tiedottanut lähestyvistä LIFE-ohjelman ehdotuspyyntöhauista. Kaikki avautuvat haut julkaistaan komission Funding & Tenders -portaalissa 17. toukokuuta 2022. LIFE-hankkeiden avulla pyritään saamaan Euroopasta ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä, elvyttämään luonnon monimuotoisuutta vuoteen 2030 mennessä ja edistämään EU:n kestävää elpymistä koronapandemian jäljiltä. Lue lisää

Maaperämission ehdotuspyynnöt ovat käynnistyneet

Maaperämission ohjelmaehdotusten haku on käynnistynyt ja jaossa on yhteensä 62 miljoonaa euroa. Komissio etsii ratkaisuja maaperän elvyttämiseksi ja sen suojelemiseksi. Ohjelmahaku on suunnattu muun muassa yrityksille, tutkimuslaitoksille, julkishallinnon organisaatioille, sekä kansalaisjärjestöille. Ehdotuspyyntöjen hakuaika päättyy 24. maaliskuuta. Lue lisää

European City Facility -ehdotuspyyntö on auki

European City Facility (EUCF) -ohjelmaehdotusten haku on käynnissä. Rahoitusta on tarjolla yhteensä 16 miljoonaa euroa. Haku on suunnattu kunnille, kaupungeille ja niiden ryhmittymille, jotka haluavat kehittää kestäviin energiamuotoihin liittyvien hankkeidensa rahoitus- ja investointikonsepteja. Hakuaika päättyy 3. maaliskuuta. Lue lisää

Horizon Impact Award -palkintohaku on auki

Horizon Impact Award -palkintohaussa on tarkoituksena palkita EU-rahoitusta saaneita projekteja ja hankkeita, joiden vaikutukset ovat olleet yhteiskunnallisesti merkittäviä Euroopassa ja sen ulkopuolella. Palkintoa hakevien hankkeiden tulee olla toiminut joko Horisontti 2020 (Horizon 2020) tai sitä edeltäneen seitsemännen puiteohjelman (7th Framework Programme) alaisuudessa. Hakuaika päättyy 8. maaliskuuta. Lue lisää

Uusi eurooppalainen Bauhaus -kilpailu on auki

Vuoden 2022 Uusi eurooppalainen Bauhaus (New European Bauhaus) -kilpailussa haetaan hankkeita ja ideoita, jotka auttavat luomaan kauniita, kestäviä ja osallistavia asuinympäristöjä. Jaossa on yhteensä 18 palkintoa, joista suurin on 30 000 euroa. Kilpailuun voivat osallistua sekä yksityishenkilöt, että organisaatiot. Osallistuminen ei edellytä EU:n kansalaisuutta, mutta konseptit, ideat ja hankkeet on oltava luotu EU:ssa tai niiden tulee toteutua EU:n alueella. Hakuaika päättyy 28. helmikuuta. Lue lisää

 

Tapahtumia

8.-11.2.2022
Euroopan unionin teollisuuspäivät 2022
Lue lisää

24.-25.3.2022
NSPA Forum
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Jätepuitedirektiivin tarkistamisen kannanottopyyntö on avoinna

Euroopan komission palautejakso jätepuitedirektiivin tarkistamisesta on avoinna. Jätepuitedirektiivillä parannetaan jätehuoltoa vähentämällä jätteen syntyä, sekä parantamalla mahdollisuuksia jätteen uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen. Palautejakso päättyy 22. helmikuuta. Lue lisää

Julkinen kuuleminen rautatieliikenteen valtiontukisuuntaviivojen tarkastamisesta on käynnissä

Euroopan komissio kerää palautetta valtiontukisuuntaviivojen tarkistamiseen. Komissio haluaa päivittää säännöt vastaamaan EU:n keskeisiä painopisteitä. Säännöistä halutaan helpommin sovellettavia, jotta ne vastaisivat paremmin alan tarpeita, sekä tukisivat alan kasvua ja kilpailukykyä. Julkinen kuuleminen päättyy 16. maaliskuuta. Lue lisää

Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto 2014–2020 –jälkiarvioinnin palautejakso on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 2014–2020 –jälkiarviointiin. Arvioissa tarkastellaan rahastoista tuettujen investointien vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vaikutusta, johdonmukaisuutta muiden toimintapolitiikkojen kanssa, merkityksellisyyttä ja EU:n tason lisäarvoa. Palautejakso päättyy 9. huhtikuuta. Lue lisää

Julkinen kuuleminen uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden lupamenettelyistä ja sähkön ostosopimuksista

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden lupamenettelyistä ja sähkön ostosopimuksista. Aloitteella halutaan helpottaa uusiutuvan energian tuottamiseen liittyviä hankkeita. Julkisen kuulemisen tavoitteena on kerätä sidosryhmiltä palautetta ehdotetun strategian laajuudesta ja sen sisällöstä, sekä muista seikoista, jotka tulisi strategiassa ottaa huomioon. Kohderyhmää ovat muun muassa viranomaiset, yritykset, sekä tutkimuslaitokset. Palautejakso päättyy 12. huhtikuuta. Lue lisää

Julkinen kuuleminen EU:n aurinkoenergiastrategiasta on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen Euroopan Unionin aurinkoenergiastrategiasta. Strategian tavoitteena on varmistaa aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Julkisen kuulemisen tavoitteena on kerätä sidosryhmiltä palautetta ehdotetun strategian laajuudesta ja sen sisällöstä, sekä muista seikoista, jotka tulisi strategiassa ottaa huomioon. Palautejakso päättyy 12. huhtikuuta. Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >