FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on julkaissut uuden standardointistrategian

3.2.2022

Euroopan komissio on esittänyt uuden standardointistrategian sekä julkaissut ehdotuksen standardointiasetuksen muuttamisesta. Uuden strategian tavoitteena on vahvistaa Euroopan unionin kansainvälistä kilpailukykyä, mahdollistaa palautumiskykyinen, kestävä ja digitaalinen talous, sekä varmistaa, ettei teknologian kehitys vaaranna demokraattisten arvojen toteutumista. Hyväksymisen jälkeen standardeista tulee osa EU:n lainsäädäntöä. 

Uudessa standardointistrategiassa ehdotetaan viittä keskeistä toimenpidekokonaisuutta: 

  1. Ennakoidaan, priorisoidaan ja ratkaistaan strategisten alojen standardointitarpeet, 
  2. Parannetaan eurooppalaisen standardointijärjestelmän hallintoa ja eheyttä,
  3. Edistetään Euroopan johtoasemaa maailmanlaajuisia standardeja koskevissa asioissa, 
  4. Tuetaan innovointia, 
  5. Mahdollistetaan standardointiasiantuntijoiden seuraavan sukupolven kehittyminen.

 

Yhdenmukaistettu eurooppalainen standardointijärjestelmä pyrkii tukemaan EU:ta ajamaan tehokkaammin ja paremmin omaa etuaan. Standardien avulla halutaan myös nopeuttaa uusien tuotteiden ja innovaatioiden kehittämistä. Yhdenmukaistettuja standardeja käyttämällä varmistetaan, että tuotteet ja innovaatiot vastaavat EU:n vaatimuksia, eikä niistä aiheudu haittaa ihmisille tai ympäristölle.  

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
Komission vastauksia yleisimpiin kysymyksiin
Standardointistrategia