FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 4/2022

29.4.2022

Ajankohtaista

Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden yhteistyö jatkuu vahvana ELMO II -hankkeessa

Itä- ja Pohjois-Suomen alueet jatkavat tuloksellista yhteistyötään alueen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian puitteissa. Työtä tehdään käytännön tasolla Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II) -hankkeessa, jossa tavoitellaan erityisesti maakuntien asiantuntijoiden välisen yhteistyön vakiinnuttamista. Samalla tuetaan uusien innovaatioiden syntymistä alueella erityisesti arvoverkostoanalyysien sekä klusteritoiminnan kehittämisen kautta. Lue lisää

Parlamentti ja neuvosto alustavaan sopuun digipalvelusäädöksestä

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan sopuun uudesta digipalvelusäädöksestä (Digital Services Act, DSA). Digipalvelusäädös ja maaliskuussa alustavasti hyväksytty digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA) pyrkivät takaamaan käyttäjille turvallisemman ja avoimemman digitaaliympäristön, sekä verkossa toimiville yrityksille reilun kilpailutilanteen. DSA:n perusperiaatteena on, että mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on laitonta myös verkossa. Säädöksen tarkoituksena on estää laittoman sisällön leviäminen ja suojella verkon käyttäjien perusoikeuksia. Lue lisää

Fluorattujen kasvihuonekaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonta tiukentuu

Euroopan komissio on ehdottanut kahta asetusta fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) ja otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS-aineiden) valvonnan tiukentamiseksi. F-kaasut ja ODS-aineet ovat erittäin voimakkaita kasvihuonekaasuja, joista useat ovat tuhansia kertoja hiilidioksidia voimakkaampia ilmaston lämpenemisen edistämisessä. Lue lisää

Teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin tarkistaminen vastaamaan ilmastotavoitteisiin

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksia, joilla päivitetään ja nykyaikaistetaan teollisuuden päästöjä koskevaa direktiiviä. Toimilla pyritään ohjaamaan teollisuusinvestointeja tukemaan Euroopan tavoitetta olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Säännöt koskevat teollisuudenaloja, jotka aiheuttavat merkittävästi haitallisten aineiden päästöjä ympäristöön. Lue lisää

ERA industrial technologies -tiekartat on julkaistu

Komissio on julkaissut European Research Area (ERA) industrial technology -tiekartat. ERA industrial technology -tiekartat ovat komission työkaluja, joiden avulla kiihdytetään tutkimustulosten ja innovaatioiden käyttöönottoa eri aloilla tukien EU:n vihreää ja digitaalista siirtymää. ERA industrial technology -tiekarttojen kohderyhmää ovat muun muassa teollisuuden edustajat ja yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot, sekä EU jäsenvaltiot. Tiekartat tarjoavat kattavan silmäyksen uusimmasta teknologiasta ja käynnissä olevista EU ohjelmista ja rahoitusvälineistä. Lue lisää

NEB LAB -ajatushautomo osana uutta eurooppalaista Bauhausia

Komissio on käynnistänyt NEB LAB -ajatushautomon, joka tukee uuden eurooppalaisen Bauhausin (New European Bauhaus) toteuttamista hankkeiden kautta. Uusi eurooppalainen Bauhaus -ohjelmassa haetaan hankkeita ja ideoita, jotka auttavat luomaan kauniita, kestäviä ja osallistavia asuinympäristöjä. Lue lisää

Komissio on käynnistänyt EU Energy Purchase Platform toiminnan

Euroopan komissio on käynnistänyt EU Energy Purchase Platform -alustan Euroopan unionin energiavarmuuden turvaamiseksi. Useita kuukausia jatkunut energian hintojen nousu, sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamat epävarmuudet ovat heikentäneet Euroopan energianlähteiden toimintavarmuutta. EU Energy Purchase Platform -alusta on vapaaehtoinen koordinointijärjestelmä, joka yhdistää komission jäsenvaltioihin, jotka tukevat EU:n maakaasu- ja vetyhankintoja. Lue lisää

EUSEW Sustainable Energy Days -tapahtumahaku on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt Sustainable Energy Days -tapahtumahaun eurooppalaisille energia-alaan liittyville tapahtumille. Sustainable Energy Days on osa EU:n kestävän energian teemaviikkoa (European Sustainable Energy Week, EUSEW), joka on Euroopan suurin vuotuinen kestävää energiapolitiikkaa käsittelevä konferenssitapahtuma. Nämä tapahtumat tukevat REPowerEU-ohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä EU:n laajuisten energiajärjestelmien häiriönsietokykyä sekä lopettaa riippuvuus Venäjän kaasusta ennen vuotta 2030. Sustainable Energy Days -tapahtumat ovat julkisten tai yksityisten organisaatioiden järjestämiä aktiviteetteja ja tapahtumia, joiden aiheet liittyvät uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Lue lisää

Rekisteröityminen EU-saamelaisviikolle on auki

Saamelaisneuvoston ja Suomen saamelaisnuorten EU-saamelaisviikko (EU-Sámi Week) järjestetään 20.–22. kesäkuuta Brysselissä. Saamelaisviikko tarjoaa eri alojen asiantuntijoille mahdollisuuden oppia ja jakaa parhaita käytänteitä taloudellisen kehityksen, sosiaalisen osallisuuden, rajat ylittävän yhteistyön ja paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden aloilla erityisesti saamelaisten näkökulmasta. Tapahtumaan rekisteröityminen on auki. Lue lisää

Horisontti Euroopan EU-missioiden infopäivät 17.-18. toukokuuta

Euroopan komissio järjestää 17. ja 18. toukokuuta kaksi infopäivää, jotka tarjoavat tietoa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan sisältyvistä missioista ja näihin liittyen avattavista hauista. Tiistaina 17. toukokuuta järjestettävän infopäivän aiheena ovat seuraavat missiot: Hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit, syöpä, sekä terveet meret, rannikko- ja sisävedet. Keskiviikon 18. toukokuuta infopäivän aiheena ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen, sekä maaperän terveys ja ruoka. Lisäksi keskiviikkona käydään läpi hakemuksen laatimista ja miten tähän kannattaa valmistautua. Lue lisää

The Rural Pact -konferenssi kesäkuussa

Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, sekä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto järjestävät 15.–16. kesäkuuta The Rural Pact -konferenssin. Rural Pact on komission aloite, jonka tavoitteena on aktivoida päättäjiä toimimaan maaseutuyhteisöjen tarpeet ja tavoitteet huomioiden. The Rural Pact -konferenssi järjestetään Brysselissä, mutta myös etäosallistuminen on mahdollista. Rekisteröityminen tapahtumaan aukeaa pian. Lue lisää

Haku Horisontti Eurooppa Young Observer -aloitteeseen on auki

Euroopan komissio on käynnistänyt aloitteen, jossa maisterivaiheen opiskelijat voivat hakea mukaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ehdotusten arviointiin (nk. Young Observers). Haku on käynnissä 14. joulukuuta asti, mutta valintoja tehdään jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joten varhainen hakeminen on suositeltavaa. Lue lisää

Tapahtumia

17.-18.5.
Horisontti Euroopan EU-missioiden infopäivät
Lue lisää

17.-21.5.
Euroopan kaupunkimetsien hoitoa käsittelevä foorumi
Lue lisää

18.-20.5.
#EULife22-infopäivät
Lue lisää

30.5.
LIFE Awards 2022
Lue lisää

9.-12.6.
New European Bauhaus –festivaali
Lue lisää

10.6.
EU Design Days​
Lue lisää

15.-16.6.
The Rural Pact -konferenssi
Lue lisää

20.-22.6.
EU-saamelaisviikko
Lue lisää

15.-17.8.
Tutkimuspalvelupäivät
Lue lisää

23.9.
EU Organic Awards
Lue lisää

26.-30.9.
EU:n kestävän energian viikko
Lue lisää

5.-7.10.
Euroopan metsäinstituutin vuosikonferenssi 2022
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Metsien seurannan ja strategisen suunnittelun kehyksen palautejakso on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson koskien uutta metsien seurantaa ja strategista suunnittelua koskevaa EU:n kehystä. Aloitteen tarkoituksena on kehittää EU:n yhteistä metsiin kohdistuvan seurannan kehystä, sekä tarjota tarkkoja ja oikea-aikaisia tietoja EU:n metsien tilasta, hoidosta ja niistä saatavista tuotteista sekä ekosysteemipalveluista. Palautejakson kohderyhmää ovat jäsenvaltioiden kansalaiset ja alueelliset viranomaiset, jotka vastaavat esimerkiksi metsätaloudesta tai ympäristöstä, kansalaisjärjestöt, metsänomistajat ja -hoitajat, alan asiantuntijat, sekä tutkimusyhteisö. Palautejakso päättyy 6. toukokuuta. Lue lisää

Uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman palautejakso on käynnissä

Komissio on käynnistänyt palautejakson koskien uutta eurooppalaista innovaatio-ohjelmaa (A New European Innovation Agenda), jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan valmiuksia nopeuttaa ja hallita innovatiivisia ratkaisuja. Tämä on tärkeää muun muassa covid-19-kriisistä elpymisessä, vihreän ja digitaalisen siirtymän tukemisessa ja EU:n avoimen strategisen riippumattomuuden turvaamisessa. Palautejakson kohderyhmää ovat muun muassa EU:n kansalaiset, tutkimusyhteisöt, paikallis- ja aluetason toimijat, yritykset ja TKI-aiheiden asiantuntijat. Palautejakso päättyy 10. toukokuuta. Lue lisää

Kestäviä tuotteita koskevan aloitteen ja rakennustuoteasetuksen tarkistamisen palautejaksot ovat käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejaksot kestäviä tuotteita koskevaan aloitteeseen ja rakennustuoteasetuksen uudelleentarkasteluun. Kestäviä tuotteita koskeva aloite pyrkii parantamaan Euroopan unionin markkinoilla liikkuvien fyysisten tavaroiden kestävyyttä. Rakennustuotteiden udelleentarkastelun tavoitteena on vahvistaa ja nykyaikaistaa vuonna 2011 hyväksyttyä lainsäädäntöä. Molemmat palautejaksot päättyvät 2. kesäkuuta. Lue lisää