FI  |  EN

FI  |  EN

Komission ehdotus luonnon ennallistamista koskevasta laista on julkaistu

27.6.2022
Lapin Materiaalipankki – Terhi Tuovinen

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksensa luonnon ennallistamista koskevasta säädöksestä (Nature Restoration Law). Ehdotus auttaa toteuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Luonnon ennallistamista koskeva ehdotus on tärkeässä roolissa, kun pyritään välttämään ekosysteemien romahtaminen ja ilmastonmuutoksen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pahimmat vaikutukset. Ympäristön ennallistamisella voidaan vaikuttaa elintarviketurvaan, ilmaston häiriönsietokykyyn, terveyteen ja hyvinvointiin kustannustehokkaasti. Lainsäädännöllä pyritään ennallistamaan Euroopan luontoa, korjaamaan 80 % heikossa kunnossa olevista luontotyypeistä ja palauttamaan luonto kaikkiin ekosysteemeihin, kuten metsiin, maatalousmaahan, meriin, makean veden ja kaupunkien ekosysteemeihin.

Ehdotus soveltaa kaikkiin EU jäsenvaltioihin oikeudellisesti sitovia tavoitteita koskien luonnon ennallistamista eri ekosysteemeissä. Tavoitteena on kattaa vähintään 20 % EU:n maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi toimet aiotaan ulottaa koskemaan kaikkia ennallistamisen tarpeessa olevia ekosysteemejä vuoteen 2050 mennessä. Tämänhetkisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä myönnetään noin 100 miljardia euroa luonnon monimuotoisuuteen liittyviin menoihin, joihin ennallistaminen luetaan mukaan. Luonnon ennallistamistoimenpiteisiin luetaan muun muassa uudelleenvilliinnytys, puiden palauttaminen, kaupunkien ja infrastruktuurin viherryttäminen. Luonnon ennallistaminen ei tarkoita luonnonsuojelua, eikä se automaattisesti lisää suojelualueita, sillä ennallistaminen ei estä taloudellista toimintaa.

Säädöksessä asetetaan erilaisia ekosysteemejä koskevia ennallistamistavoitteita ja -velvoitteita. Erityishuomiolle asetetaan ekosysteemit, joilla on suurimmat mahdollisuudet hiilen poistamiseen ja varastointiin sekä luonnonkatastrofien vaikutusten ehkäisemiseen. Ehdotettuja tavoitteita ovat muun muassa seuraavat:

  • Metsäekosysteemeissä lisätään luonnon monimuotoisuutta ja kehitetään metsien välisiä yhteyksiä, eri-ikäisiä metsiä, metsälintuja ja orgaanisen hiilen varastointia.
  • Kuivattuja turvemaita ennallistetaan ja uudelleenvesitetään maatalouskäytössä ja turpeen tuotantopaikoilla.
  • Maatalouden ekosysteemeissä lisätään yleisesti luonnon monimuotoisuutta.

Maataloustuottajia ja muita käyttäjiä tuetaan siirtymässä esimerkiksi seuraavin toimin:

  • Viljelijöille korvataan kustannukset, jotka liittyvät sääntöjen täytöönpanoon viiden vuoden siirtymäkauden ajan.
  • Tuetaan biologisten ja vähäriskisten vaihtoehtojen lisäämistä markkinoilla.

Komission arvion mukaan investoinnit luonnon ennallistamiseen tuovat jokaiselle sijoitetulle eurolle 8–38 euron tuoton ja sillä on erityisen myönteinen vaikutus terveestä luonnosta riippuvaisille toimijoille, kuten viljelijöille, metsänhoitajille ja kalastajille.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
Kysymyksiä ja vastauksia
Komission yhteenveto