FI  |  EN

FI  |  EN

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta 2022

23.9.2022
European Union 2022 – Christophe Licoppe

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti Euroopan unionin tilaa käsittelevän puheensa keskiviikkona 14. syyskuuta Strasbourgin täysistunnossa. Vuotuisessa puheessa luodaan katsaus kuluneeseen vuoteen ja esitellään tulevan vuoden painopisteet.

Tämän vuoden puheen keskeisiä teemoja olivat energian toimintavarmuus, EU:n kilpailukyvyn vahvistaminen, turvallisuus, koulutus ja oikeusvaltioperiaatteiden tukeminen EU:n sisällä ja muualla maailmassa. Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota ja sen vaikutukset olivat kantavia teemoja läpi puheen. Sodalla on merkittävät vaikutukset koko EU:n toimintaympäristöön ja komissio aikoo tukea vahvasti Ukrainaa ja sen kansalaisia kriisin aikana ja sen jälkeen. EU ei tule perääntymään Venäjään kohdistamistaan sanktioissa ja Euroopan yhtenäisyyden merkitys on korostunut entisestään.

Komissio tulee toteuttamaan toimenpiteitä, joilla autetaan Eurooppaa selviämään energiakriisistä:

 • Tuottokatto yrityksille, jotka tuottavat sähköä alhaisin kustannuksin. Tällä ennustetaan kerättävän 140 miljardia euroa, jotka kanavoidaan eniten tarvitseville.
 • Kehitetään toimenpiteitä ja työryhmiä, jotta jatkossa kaasua toimitetaan luotettavilta kumppaneilta, kuten Norjalta.
 • Energiamarkkinoiden uudistaminen: Fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään ja lisätään uusiutuvien energialähteiden osuutta.
 • Vetymarkkinoiden osuutta tullaan lisäämään. EU perustaa Euroopan vetypankin, jolla varmistetaan vetyostot erityisesti innovaatiorahaston tuella. Vetypankin avulla voidaan investoida 3 miljardia euroa uusien vetymarkkinoiden luomiseen.

 

Von der Leyen painotti puheessaan lisäksi Venäjän fossiilisista polttoaineista eroon pääsemisen tärkeyttä. Venäjän osuus tuontikaasusta on jo nyt laskenut 40 prosentista 9 prosenttiin, mutta toimia tullaan jatkamaan edelleen.

Työtä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tullaan jatkamaan:

 • Tavoitteena on saada aikaan entistä kunnianhimoisempi maailmanlaajuinen luontosopimus YK:n COP15-kokouksessa Montrealissa myöhemmin tänä vuonna, sekä COP27-kokouksessa Sharm el-Sheikhissä lokakuussa.
 • EU:n palotorjuntakapasiteetti tullaan kaksinkertaistamaan.

 

Euroopan yhtenäisyydellä on suuri rooli kriisien ratkaisemisessa. Kriisien jälkeiseen taantumaan on onnistuttu vastaamaan yhteisen elvytyssuunnitelman avulla. NextGenerationEU-välineen kautta jäsenvaltiolle on maksettu tähän mennessä noin 100 miljardia euroa, ja käytettävissä on vielä 700 miljardia euroa. Välineen avulla elpyminen on ollut nopeaa, joten elvytyssuunnitelmasta tullaan pitämään kiinni ja varoja tullaan jatkossakin kanavoimaan käytännön kohteisiin ja investointeihin.

Julkisen talouden velkataakan kasvaminen on nyt ja tulevaisuudessa merkittävä haaste. Komissio tulee esittämään lokakuussa uusia ajatuksia talouden ohjausjärjestelmää varten. Ohjausjärjestelmä sisältää muun muassa seuraavia perusperiaatteita:

 • Jäsenvaltioiden voisivat käyttää velan vähentämiskeinoja joustavammin kuin nyt.
 • Vastuuvelvollisuutta tullaan lisäämään.
 • Sääntöjä yksinkertaistetaan, jotta niiden noudattaminen helpottuu.

 

EU tarvitsee tulevaisuudessakin suotuisan liikennetoimintaympäristön, osaavaa työvoimaa ja teollisuuden raaka-aineita, jotta unionin kilpailukyky on turvattu. Tällä myös edistetään vihreää ja digitaalista siirtymää.

 • Komissio kehittää pk-yritysten BEFIT-apupaketin, johon sisältyy ehdotus yhtenäisestä verosääntöjen kokonaisuudesta, jota sovelletaan liiketoiminnan harjoittamiseen Euroopassa. Tämä tulee vähentämään byrokratiaa ja helpottamaan liiketoiminnan harjoittamista sekä pääsyä kansainvälisille markkinoille.
 • Maksuviivästysdirektiiviä tullaan tarkistamaan.
 • Ammatti- ja täydennyskoulutusta tullaan kehittämään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.
 • Euroopan houkuttelevuutta osaaville työntekijöille tullaan kehittämään, esimerkiksi parantamalla muualla suoritettujen tutkintojen tunnustamista Euroopassa. Vuodesta 2023 tulee Euroopan osaamisen teemavuosi.
 • Raaka-aineiden saatavuutta ja kestävyyttä parannetaan kehittämällä kauppaa samanmielisten kumppaneiden kanssa. Chilen, Meksikon ja Uuden-Seelannin kanssa tehdyt sopimukset ratifioidaan, ja neuvotteluja Australian ja Intian kanssa edistetään.
 • EU:n kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös luodaan turvaamaan raaka-aineiden saatavuus, sillä nyt globaali tuotanto on keskittynyt Kiinaan: 90 % prosenttia harvinaisista maametalleista ja 60 prosenttia litiumista tuotetaan Kiinassa.

 

Euroopan unionin yhtenäisyys, demokratian tukeminen ja hakijamaiden tärkeys unionille oli kantava teema läpi von der Leyenin puheen.

 • Ukrainan tukemista jatketaan rahallisesti, sekä hyödyntämällä EU:n sisämarkkinoita.
 • Komission puheenjohtaja kannatti puheessaan ehdotettua Euroopan poliittista yhteisöä ja komission ajatukset yhteisöstä esitetään Eurooppa-neuvostolle.
 • Komissio esittää lisäksi ns. demokratian puolustuspaketin ulkomaisen vaikutustoiminnan ja pimeän rahoituksen estämiseksi.
 • Komissio esittää toimenpiteitä EU:n korruptionvastaisen lainsäädännön päivittämiseksi tulevana vuonna.
 • Ehdotus korruption lisäämisestä EU:n ihmisoikeuspakotejärjestelmään, joka on uusi väline EU:n arvojen suojelemiseen ulkomailla.
 • Kansalaispaneeleista tulee säännöllisen osa demokraattista toimintaa.
 • Kehitetään uusi mielenterveyttä koskeva aloite.
 • Halutaan toteuttaa muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta koskeva tiekartta.
 • Euroopan parlamentin kehotuksesta tullaan kutsumaan koolle valmistelukunta EU:n perussopimusten muuttamiseksi. Esimerkiksi sukupolvien välinen solidaarisuus tulee kirjata EU:n perussopimuksiin.

 

Lisätietoja:

Puhe unionin tilasta -verkkosivut